ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ; ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ( Punjab and All India ) ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ( Driving License ) ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ( Apply Online ) ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਕਦਮ ( Steps ) ਪੂਰੇ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਕਮ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ; ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਕਮ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਦਮ 1: ਵੈੱਬਸਾਈਟ parivahan.gov.in/parivahan 'ਤੇ ਜਾਓ

ਕਦਮ 2: 'ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਕਦਮ 3: 'ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਕਦਮ 4: ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚੁਣੋ

ਕਦਮ 5: 'ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਕਦਮ

6: 'ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੁਣੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 7: ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ

ਕਦਮ 8: ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ

ਕਦਮ 9: ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ

ਕਦਮ 10: ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਛਾਪੋ

ਕਦਮ 11: ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਕਦਮ 12: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਕਦਮ 13: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ

ਕਦਮ 14: ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ (RTO) 'ਤੇ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ।