ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੇਲਾਸ਼ਵੰਤੀ ਜੀ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ

ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੇਲਾਸ਼ਵੰਤੀ ਜੀ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ

ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੇਲਾਸ਼ਵੰਤੀ ਜੀ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ

ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੇਲਾਸ਼ਵੰਤੀ ਜੀ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ 
ਆਲ 2 ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲ 2 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੇਲਾਸ਼ਵੰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਦਮਾ ਝੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ।