ਕੇਐਫਸੀ ਦਾ ਲਾਜਵਾਬ ਸਵਾਦ ਹੁਣ ਬਟਾਲਾ ਚ ਵਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਇਆ ਬਟਾਲਾ

ਕੇਐਫਸੀ ਦਾ ਲਾਜਵਾਬ ਸਵਾਦ ਹੁਣ ਬਟਾਲਾ ਚ ਵਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਇਆ ਬਟਾਲਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਰੋੜ ਤੇ ਖੁਲੀਆ KFC